For deg som ikke har nær familie

Behovet for å gjøre ting skriftlig rundt egen bortgang, er større når du ikke har nær familie. Det er spesielt viktig å ordne fremtidsfullmakt, testament og et dokument som forteller hvem som skal sørge for gravferden din.

Det er mange ting som er regulert av lovverket når man er gift og når man har etterkommere. Om du ikke har nær familie, står du fritt til å bestemme hvordan det du eier skal fordeles. Samtidig må du passe på å ordne litt ekstra med dokumenter som forteller om ønskene dine, både mens du lever og den dagen du går bort.

Så hvordan går du frem? 

Her får du en veiledning rundt de tre viktigste dokumentene du bør skrive: 

 • Fremtidsfullmakt
 • Testament 
 • Dokument om gravferdsretten

Lenger ned i artikkelen finner du eksempler på hvordan disse dokumentene kan se ut. Det kan være et utgangspunkt om du vil skrive dine egne. 

Den viktige fremtidsfullmakten

Skriv en fremtidsfullmakt mens du er ved "dine fulle fem". Dette er en fullmakt du gir til en eller flere personer om å representere deg etter at du på grunn av din helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta interessene dine. Gjennom en slik fullmakt gir du en person du har tillit til ansvaret for å sørge best mulig for omsorgen rundt deg og å håndtere eiendelene og pengene dine slik du ønsker. Om du ikke selv har valgt en fullmektig på denne måten, og du i fremtiden ikke lenger blir i stand til å ivareta egne interesser, vil det opprettes vergemål. Det betyr at staten peker ut en verge til deg. Da er det kanskje bedre å velge en selv?

I fremtidsfullmakten skal det fremgå at den skal tre i kraft fra det tidspunkt det foreligger erklæring fra legen din om at du ikke kan ivareta egne interesser. Fullmektigen får rett til å innhente legeerklæring om helsetilstanden din, og skal ved ikrafttredelse underrette deg og de du ønsker om fullmaktens ikrafttredelse og om dens innhold. 

Det er ingen formelle krav til hvordan en fremtidsfullmakt skal oppbevares, og det eksisterer per nå ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter slik man har for testamenter. Det viktigste er at den plasseres på et sikkert sted som fullmektigen er informert om, og har tilgang til. Alternativt kan du lage to originaldokumenter, slik at dere har ett hver. 

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at fremtidsfullmakten oppbevares forsvarlig, for eksempel i en bankboks, safe eller lignende og at dette gjøres i samråd med fullmektigen. For fullmaktsgivere som har få nære pårørende, kan det også være hensiktsmessig å informere fastlege. Når det er tid for at den skal settes i kraft, skjer det med en stadfestelse fra Fylkesmannen i fylket du bor.

Fullmakten trer altså ikke i kraft om du midlertidig skulle ha behov for hjelp fra andre til å håndtere økonomien eller andre forhold. Den gjelder først i det øyeblikket du er varig ute av stand til å skjøtte disse tingene selv. Hvis du vil sikre deg hjelp om du i en periode om du skulle trenger det, kan du avtale dette direkte med noen du stoler på. Sørg da for at de får nødvendig informasjon til å skjøtte dine forpliktelser overfor banker og andre instanser. Det enkleste er å gi disposisjonsrett til en eller flere av kontoene dine direkte i nettbanken.

Fremtidsfullmakten må inneholde en beskrivelse av fullmektigens oppgaver. Dette kan være å betale utgifter, gi faste pengegaver til personer eller formål og at boligen din skal selges når du har fått fast sykehjemsplass. Fortell også hva du ønsker at disse pengene skal brukes til. Pass på å gi fullmektigen rett til å disponere bankkontoene dine, herunder inngå avtale om bruk av betalingstjenester knyttet til disse.

Det er vanlig å angi hvor mye fullmektigen skal få i vederlag. Vederlaget bør henge sammen med hvor mye arbeid det er naturlig å anta at det blir. Hvis du ønsker, kan du oppgi at fullmektigen skal ha opplysnings- eller regnskapsplikt overfor bestemte personer.

Dette må fullmakten inneholde:

 • Ditt navn og personnummer
 • Fullmektigens navn og personnummer
 • Når fullmakten skal tre i kraft
 • Dine ønsker
 • Fullmektigens oppgaver
 • Fullmektigens godtgjørelse
 • Disposisjonsfullmakt overfor bank
 • Vitneunderskrifter
 • Din egen underskrift

Her er et eksempel på en fremtidsfullmakt:

DOCXSorties eksempel på fremtidsfullmakt.docx19,7 KB

Skriv testament

Du står fritt til å testamentere formuen din til hvem du vil om du ikke har ektefelle eller livsarvinger, dvs. barn og deres etterkommere. 

For at testamentet ditt skal være gyldig, stilles det tydelige krav i lovverket. Blant annet må testamentet være skriftlig og du må ha underskrevet det samtidig med to vitner over 18 år som vet at det er testamentet ditt de signerer på. Disse må ikke være arvinger eller i nær slekt med de som arver, og både du og vitnene som signerer må være ved deres fulle fem. Husk å sette inn fødselsnummeret ditt i testamentet og sørg for at du oppgir en sluttarving, altså hvem som skal arve det resterende når alt er fordelt.

Det er ingen lovkrav om hvor testamentet skal oppbevares. Det er vanlig at det oppbevares hjemme, hos en slektning, hos advokat eller hos tingretten. For å være helt sikker på at testamentet blir kjent når du går bort, bør du oppbevare det hos tingretten du tilhører. Da sikrer du deg både mot at det endres, at det holdes tilbake eller at ingen er oppmerksom på dokumentet den dagen arven skal fordeles.

Her er et eksempel på et testament:

DOCXSorties eksempel på testament.docx17,5 KB

Sørg for at noen får ansvar for gravferden din

Når noen har den såkalte «gravferdsretten», innebærer det at de skal sørge for gravferden og avgjøre alle spørsmål knyttet til denne. Som regel er det familien som tar hånd om dette. Men når du ikke har familie, bør du sørge for å gi ansvaret til en person du har en god relasjon til. Hvis ikke kan det faktisk bli kommunen du bor i som får dette ansvaret. 

Om du har fylt 18 år kan du i en skriftlig erklæring bestemme hvem som skal ha rett til å sørge for din gravferd. Det eneste formkravet som stilles, er at erklæringen må være underskrevet og datert. 

I tillegg bør du også fortelle om eventuelle ønsker du har for gravferden til personen som får dette ansvaret. Det kan du gjøre i din egen Sortie-profil eller du kan skrive om det i den skriftlige erklæringen.

Er du i tvil om du har slektninger som er nær nok i slekt til at de kan få ansvaret for gravferden din? Dette er rekkefølgen for gravferdsretten: 

1) Ektefelle/partner eller samboer som levde i ekteskapslignende forhold med deg, 2) barn, 3) foreldre, 4) barnebarn, 5) besteforeldre, 6) søsken, 7) søskens barn og 8) foreldres søsken. Ansvaret går kun til personer over 18 år.

Her er et eksempel på en erklæring om gravferd:

DOCXSorties eksempel på erklæring om gravferd.docx15,3 KB

Ta grep nå

Det er ingen grunn til å vente med å ordne disse dokumentene. Ofte kan det faktisk være lettere å håndtere det som har med døden å gjøre om du gjør det i god tid før du føler at det er aktuelt. 

Gjennom å bruke eksemplene på dokumenter i denne artikkelen, har du et godt utgangspunkt for å starte på denne jobben. Begynn gjerne med å lage utkast selv først, men sørg for å få en jurist eller advokat til å hjelpe deg med sluttføringen. På den måten kan du være trygg på at dokumentene dine er gyldige og vil bli tatt hensyn til når tiden er inne.

Lykke til! 

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io