Skriv en fremtidsfullmakt før det er for sent

Det å skrive en fremtidsfullmakt er noe av det viktigste du gjør for å ha det bra i alderdommen. Fullmakten sikrer at ønskene dine blir ivaretatt om du ikke lenger kan sørge for det selv. Men hvordan? Vi hjelper deg.

I Kapital 1/2018 og i Finansavisen 02.03.2019 har Sortie gitt råd knyttet til fremtidsfullmakt og andre temaer du bør vite om i livets siste fase, enten du selv er eldre eller du er pårørende.

Fremtidsfullmakten må skrives mens du er ved "dine fulle fem". Om de rundt deg skjønner at du begynner å bli dement, er det faktisk allerede for sent. Mange har brent seg på dette. Vær derfor ute i god tid slik at du får laget en fremtidsfullmakt som sikrer både deg og dine nærmeste best mulig. Dersom du ikke skriver en slik fullmakt, kan også de bli sittende i en vanskelig og fastlåst økonomisk situasjon. 

Hva er en fremtidsfullmakt?

Vergemålsportalen, som ligger under Statens Sivilrettsforvaltning, forklarer enkelt hva en fremtidsfullmakt er:

"En fremtidsfullmakt gir deg mulighet til å bestemme hvem som skal ivareta din økonomi eller dine personlige interesser hvis du i fremtiden ikke lenger er i stand til det selv. En fremtidsfullmakt er litt som et testament og sier noe om hvordan du ønsker at dine interesser skal ivaretas dersom du blir ute av stand til å gjøre det selv. Ved å nedfelle dine ønsker for fremtiden om hvem som skal hjelpe til med hva, kan du sikre at din vilje og dine ønsker blir gjennomført selv om du på et senere tidspunkt i livet for eksempel skulle bli dement. Fremtidsfullmakt er altså et alternativ til vergemål. Det gir en mulighet til å selv ta kontroll over egne forhold i en potensiell fremtid der en selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser. Ordningen med fremtidsfullmakt er en frivillig, privatrettslig ordning."

Fullmaktens hensikt

Gjennom fullmakten gir du en eller flere personer fullmakt til å representere deg etter at du på grunn av din helsetilstand ikke lenger er i stand til å ivareta interessene dine. Mange velger at en eller flere av barna ivaretar rollen som fullmektig. Når du skriver fullmakten, kan du gi personer du har tillit til få ansvaret for å sørge best mulig for deg og håndtere eiendelene og pengene dine slik du ønsker. 

Fremtidsfullmakt er altså et alternativ til vergemål. Det gir deg mulighet til å selv ta kontroll over egne forhold i en potensiell fremtid der du selv ikke er i stand til å treffe egne avgjørelser.

Om du skulle bli dement og ikke har skrevet en slik fullmakt, er det vanskelig å vite hva du ønsker og du får ikke valgt ut den som skal bestemme for deg. Du gjør livet enklere både for deg selv, for den som blir fullmektig, for pårørende, sykehjem, banker og andre instanser om fremtidsfullmakten er i orden. 

Når trer fullmakten i kraft?

I fremtidsfullmakten skal det fremgå at den skal tre i kraft fra det tidspunkt det foreligger erklæring fra legen din om at du ikke kan ivareta egne interesser. Fullmektigen får rett til å innhente legeerklæring om helsetilstanden din, og skal ved ikrafttredelse underrette deg og de du ønsker om fullmaktens ikrafttredelse og om dens innhold. Når det er tid for at den skal settes i kraft, skjer det med en stadfestelse fra Fylkesmannen i fylket du bor i.

Fullmakten trer altså ikke i kraft om du midlertidig skulle ha behov for hjelp fra andre til å håndtere økonomien eller andre forhold. Den gjelder først i det øyeblikket du er varig ute av stand til å skjøtte disse tingene selv. Hvis du vil sikre deg hjelp om du i en periode om du skulle trenger det, kan du avtale dette direkte med dine nærmeste eller andre du stoler på. Sørg da for at de får nødvendig informasjon til å skjøtte dine forpliktelser overfor banker og andre instanser.

Dette må fremtidsfullmakten inneholde

Fullmakten må inneholde en beskrivelse av fullmektigens oppgaver. Dette kan være å betale utgifter, gi faste pengegaver til personer eller formål og at boligen din skal selges når du har fått fast sykehjemsplass. Fortell også hva du ønsker at disse pengene skal brukes til. Pass på å gi fullmektigen rett til å disponere bankkontoene dine, herunder inngå avtale om bruk av betalingstjenester knyttet til disse.

Det er vanlig å angi hvor mye fullmektigen skal få i vederlag. Vederlaget bør henge sammen med hvor mye arbeid det er naturlig å anta at det blir. Hvis du ønsker, kan du oppgi at fullmektigen skal ha opplysnings- eller regnskapsplikt overfor bestemte personer, som for eksempel barna dine. 

Dette må fullmakten inneholde:

  • Ditt navn og personnummer
  • Fullmektigens navn og personnummer
  • Når fullmakten skal tre i kraft
  • Dine ønsker
  • Fullmektigens oppgaver
  • Fullmektigens godtgjørelse
  • Disposisjonsfullmakt overfor bank
  • Vitneunderskrifter
  • Din egen underskrift

Slik lager du en korrekt fremtidsfullmakt

Bruk Sorties eksempel på fremtidsfullmakt som utgangspunkt når du skal lage din egen. Når du selv har laget et utkast, blir det enklere og billigere å få hjelp av en jurist eller advokat til å hjelpe deg med sluttføringen. På den måten kan du være trygg på at fullmakten din er gyldig og vil bli tatt hensyn til hvis situasjonen gjør det nødvendig. 

DOCXSorties eksempel på fremtidsfullmakt.docx19,7 KB

Oppbevar fremtidsfullmakten trygt

Det er ingen formelle krav til hvordan en fremtidsfullmakt skal oppbevares, og det eksisterer per nå ingen oppbevaringsløsning for fremtidsfullmakter slik man har for testamenter. Det viktigste er at den plasseres på et sikkert sted som fullmektigen er informert om, og har tilgang til. Dersom fremtidsfullmakten skal tre i kraft, må du vise det originale dokumentet. Derfor kan det være lurt å lage to originaler, en som fullmektigen får, og en som personen selv beholder.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus anbefaler at fremtidsfullmakten oppbevares forsvarlig, for eksempel i en bankboks, safe eller lignende og at dette gjøres i samråd med fullmektigen. For fullmaktsgivere som har få nære pårørende, kan det også være hensiktsmessig å informere fastlege. 

Hvis du lager din egen Sortie-profil, kan du informere om hvor fremtidsfullmakten din er oppbevart.

Lykke til!

Addresse
Bærumsveien 205-207, 1357 Bekkestua
Telefon
934 80 888
E-post
post@sortie.io